Saturday, October 12, 2019

လွၼ်ႉမွၼ်းၵႂၢမ်း ၽူႈဢွင်ႇမၢၼ်ၼႂ်းလူၵ်ႈ ၵမ်ႈၽွင်ႈ

မၢင်ပွၵ်ႈၵေႃႈ တႃႇတေဢွင်ႇမၢၼ်ၼၼ်ႉ ႁဝ်းထုၵ်ႇလီမီးၶေႃႈၵႂၢမ်း လွၼ်ႉမွၼ်းၵႅမ်တူဝ်သေ ႁဵတ်းသၢင်ႈၸွမ်း လွၼ်ႉမွၼ်းၼၼ်ႉယူႇ။ ၶေႃႈၵႂၢမ်းၶိုၵ်ႉယမ်မၢင်ဢၼ်ၼႆႉ ၸၢင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈပၼ်တၢင်းဝူၼ်ႉႁဝ်း၊ ၸၢင်ႈၸွႆႈထႅမ်ပၼ် ႁႂ်ႈတၢင်းဝူၼ်ႉႁဝ်း တိူဝ်းၵႂၢင်ႈၶႂၢင်မႃး။ ၸၢင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈႁဝ်း ႁႃႁၼ်တၢင်းဢွၵ်ႇ ၸူဝ်ႈပၢၼ်ႁဝ်းယဝ်ႉ။ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ တေဢဝ်လွၼ်ႉမွၼ်းၵႂၢမ်း ၽူႈဢွင်ႇမၢၼ်ၶဝ်သေ မႃးပိုၼ်ၽေပၼ် ဢူၺ်းၵေႃႉႁဝ်းၶဝ် ၸိူဝ်းဢၼ်တိုၵ်ႉသွၵ်ႈႁႃ သဵၼ်ႈတၢင်းဢွင်ႇမၢၼ်ၼၼ်ႉယူႇ ၼႆၶႃႈဢေႃႈ။ ၸၢမ်းလူတူၺ်း လွၼ်ႉမွၼ်းၵႂၢမ်း ၽူႈဢွင်ႇမၢၼ်ၼႂ်းလူၵ်ႈၶဝ် ဢၼ်ၶႃႈလႆႈလိူၵ်ႈပိၼ်ႇမႃးၼႆႉတူၺ်းၶႃႈ။

Saturday, September 7, 2019

လွၵ်းလၢႆးတႃႇမၢၵ်ႈမီးၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ သီႇပိူင် (ပၢႆးဝူၼ်ႉပုတ်ႉထၸဝ်ႈ)

လွၵ်းလၢႆးတႃႇမၢၵ်ႈမီးၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ သီႇပိူင် (ပၢႆးဝူၼ်ႉပုတ်ႉထၸဝ်ႈ)

ၼႂ်းၶေႃႈသင်ႇသွၼ်ပုတ်ႉထၸဝ်ႈၼၼ်ႉ ၸိူဝ်းႁဝ်းပဵၼ်ၸၢဝ်းပုတ်ႉ ၵမ်ႈၼမ်ၼမ် တေဢွၼ်ၵၼ်ဝူၼ်ႉဝႃႈ ပုတ်ႉထၸဝ်ႈသွၼ်ပၼ် တႃႇဢွၵ်ႇပူၼ်ႉမူၼ်ႉလွတ်ႈ ၼႂ်းသမ်ႇသရႃႇၵူၺ်းၼႆယူႇ။ တီႈတႄႉၸိုင် ပုတ်ႉထၸဝ်ႈသင်ႇသွၼ်ဝႆႉ လၢႆလၢႆၽၢႆႇယူႇ။ မိူၼ်ၼင်ႇ ပိူင်ယူႇသဝ်းၸူဝ်ႈပၢၼ်၊ တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း၊ ပၢႆးၸႂ်၊ ပၢႆးၸတ်းၵၢၼ်၊ ပၢႆးဢုပ်ႉပိူင်ႇ၊ ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး၊ ပၢႆးပၵ်းပိူင်၊ ပၢႆးၵၢၼ်မိူင်း တေႇၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉ ၼႂ်းၶေႃႈသင်ႇသွၼ်ပုတ်ႉထၸဝ်ႈၼၼ်ႉ လႆႈႁၼ်ပႃးဝႆႉမူတ်းယူႇယဝ်ႉ။ တီႈၼႆႈတႄႉ တေဢဝ်လွင်ႈၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီး ၸွမ်းၼင်ႇပၢႆးဝူၼ်ႉပုတ်ႉထၸဝ်ႈသေ တႅမ်ႈၵႂႃႇၵူၺ်း။

Friday, September 6, 2019

ၵူၼ်းမၢၵ်ႈမီး လႄႈ ၵူၼ်းၽၢၼ် ပၢႆးဝူၼ်ႉၶဝ်ပိူင်ႈၵၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ်

ၵူၼ်းမၢၵ်ႈမီး လႄႈ ၵူၼ်းၽၢၼ် ပၢႆးဝူၼ်ႉၶဝ်ပိူင်ႈၵၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ်

ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်မၢၵ်ႈမီးၶဝ်ၼၼ်ႉ မၢၵ်ႈမီးၶိုၼ်ႈယူႇတိၵ်းတိၵ်းသေ၊ ၵူၼ်းၽၢၼ်သမ်ႉ ၽၢၼ်လူင်းယူႇတိၵ်းတိၵ်း။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈသင်၊ ပဵၼ်သင်လႄႈ ပဵၼ်ၸိူင်ႉၼႆ၊ ႁဝ်းဢွၼ်ၵၼ် မႃးလဵပ်ႈႁဵၼ်းပၢႆးဝူၼ်ႉၶဝ် ပႅၵ်ႇပိူင်ႈၵၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ်ဢိတ်းၼိုင်ႈ။


Wednesday, September 4, 2019

Eight Parts of Speech - ပိူင်ၵႂၢမ်းလၢတ်ႈ ပႅတ်ႇဢၼ်

Eight Parts of Speech - ပိူင်ၵႂၢမ်းလၢတ်ႈ ပႅတ်ႇဢၼ် 

ပိူင်ၵႂၢမ်းလၢတ်ႈပႅတ်ႇဢၼ် Eight Parts of Speech ၼႆႉ ပွင်ႇဝႃႈ ပဵၼ်ပိူင်ၶွတ်ႇၽွတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း လိၵ်ႈဢင်းၵိတ်ႉ။ မိူဝ်ႈတႅမ်ႈလၢတ်ႈၽႃႇသႃႇ ဢင်းၵိတ်ႉၼၼ်ႉ ၸႂ်ႉတိုဝ်းပိူင်ၵႂၢမ်းလၢတ်ႈပႅတ်ႇဢၼ်ၼႆႉသေ ၽွတ်ႈတင်ႈပဵၼ်တူၼ်းထႅဝ်ၶေႃႈၵႂၢမ်းယဝ်ႉ။

from google

Monday, September 2, 2019

တေႁၵ်ႉ ဢၼ်ႁဝ်းႁဵတ်းႁိုဝ် တေႁဵတ်း ဢၼ်ႁဝ်းႁၵ်ႉ


ၶေႃႈထၢမ် ဢၼ်ၵႆႉၶမ်ၸႂ်ၸွမ်းတႃႇသေႇ မိူဝ်ႈထၢမ်တူဝ်ၵဝ်ႇၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၶေႃႈထၢမ်ဢၼ်ဝႃႈ ၵဝ်ႁၵ်ႉသင် ၵဝ်ၶႂ်ႈပဵၼ်သင် ၼႆၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းႁဝ်းၵူႈၵေႃႉ ၽႂ်ၽႂ်ၵေႃႈ ၶတ်းၸႂ်ၸွမ်းသွၵ်ႈႁႃ ဢၼ်တူဝ်ၵဝ်ႇႁၵ်ႉလႄႈ ဢၼ်တူဝ်ၵဝ်ႇၶႂ်ႈႁဵတ်းၼၼ်ႉ ႁင်းၽႂ်မၼ်း။ လွင်ႈတၢင်းတႄႉ ၵွပ်ႈဝႃႈ လႆႈထွမ်ႇၶေႃႈၵႂၢမ်း ဢၼ်ဝႃႈ ꧦႁဵတ်း ဢၼ်သူႁၵ်ႉလႄႈꧦ ၼႆၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ မီးယူႇၶမ်ႈၼိုင်ႈ ၵဝ်ၶႃႈၼွၼ်းသေဝူၼ်ႉထိုင်လွင်ႈၼႆႉ။ မၼ်းႁဵတ်းႁႂ်ႈၵဝ် ၶႃႈဢမ်ႇသိူဝ်းၸႂ်သေဢိတ်း။ ယိုင်ႈဝူၼ်ႉယိုင်ႈၶမ်ၸႂ်မႃး၊ ၸူဝ်ႈပၢၼ်ၶႃႈၼႆႉ မၼ်းမိူၼ်ၵႂၢမ်းဢၼ်ပီႈၸႆၢးၸိူင်း ႁၢၼ်ႁွင်ႉဝႆႉဝႃႈ ꧦၸႂ်ၽႅဝ်တီႈယိူင်းဢၢၼ်းယဝ်ႉ တူဝ်ႁႃသဵၼ်ႈတၢင်းသမ်ႉပႆႇႁၼ်ꧦ ၼႆၼၼ်ႉဝႆႉ။ ၶႃႈၶႂ်ႈဢွင်ႇမၢၼ် ၵူၺ်းၵႃႈ ၶႃႈတေလႆႈႁဵတ်းသင် ဢၼ်ၼႆႉမိူၼ်တၼ်တိၵ်းၼိၵ်း ဢမ်ႇႁၼ်သဵၼ်ႈတၢင်းမၼ်းသေဢိတ်း။ ယွၼ်ႉလွင်ႈၼႆႉလႄႈ ၶႃႈၸင်ႇမႃးဝူၼ်ႉသေ တႃႇၵဝ်တေဢွင်ႇမၢၼ်ၼၼ်ႉ ၵဝ်တေလႆႈႁဵတ်းဢၼ်ၵဝ်ႁၵ်ႉယူႇႁ၊ ဢမ်ႇႁဵတ်းဢၼ်ၵဝ်ႁၵ်ႉသေ ၵဝ်ဢမ်ႇမီးတၢင်းသိူဝ်းၸွမ်းၵၢၼ်လႆႈႁ ၼႆ ထၢမ်ၶိုၼ်းတူဝ်ၵဝ်ႇယူႇ။Saturday, September 29, 2018

လုၵ်ႈၸႆၢးၽူႈမၢၵ်ႈ ယဵၼ်းပဵၼ်ၵူၼ်းယွၼ်း

မိူဝ်ႈၵွၼ်ႇပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ မီးၽူႈမၢၵ်ႈလူင်သွင်ၵေႃႉၽူဝ်မေး ဢၼ်မီးငိုၼ်းပႅတ်ႇသိပ်းၵုတေႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၽူႈ မၢၵ်ႈသွင်ၵေႃႉၽူဝ်မေးၼႆႉ မီးဝႆႉလုၵ်ႈၸႆၢးဢွၼ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈ။ ၶႃသွင်ပူႇဢွၵ်ႇ ႁၵ်ႉလုၵ်ႈၸၢႆးၶႃတေႉတေႉ။ 

လွၼ်ႉမွၼ်းၵႂၢမ်း ၽူႈဢွင်ႇမၢၼ်ၼႂ်းလူၵ်ႈ ၵမ်ႈၽွင်ႈ

မၢင်ပွၵ်ႈၵေႃႈ တႃႇတေဢွင်ႇမၢၼ်ၼၼ်ႉ ႁဝ်းထုၵ်ႇလီမီးၶေႃႈၵႂၢမ်း လွၼ်ႉမွၼ်းၵႅမ်တူဝ်သေ ႁဵတ်းသၢင်ႈၸွမ်း လွၼ်ႉမွၼ်းၼၼ်ႉယူႇ။ ၶေႃႈၵႂၢမ်းၶိုၵ်ႉယမ်မၢင်ဢၼ်...